Jezus modlitwa

Inihayag ni Hesus kay Santa Hertruda na maraming kaluluwa mula sa Purgatoryo ang mapapalaya sa tuwing darasalin ang panalangin na ito:

Walang Hanggang Ama, inaalay ko po sa Inyo ang pinakabanal na Dugo ng Inyong Anak na aming Panginoong, Hesu Kristo, sa pakikiisa sa lahat ng mga Misang iniaalay sa buong mundo ngayon, para sa mga kaluluwang naghihirap sa Purgatoryo, para sa mga nagaagaw buhay ngayon, para sa pagbabalik loob sa Diyos ng mga makasalanan sa mundo, sa simbahan, sa aking pamilya, at sa aking tahanan. Amen.

Debosyon na âTatlong Aba Ginoong Mariaâ

Nagmula ang panalangin na ito noong mga unang siglo ng Simbahang Katoliko. Nangako ang Santa Mariang Birhen kay Santa Hertruda at Santa Mechtylda na bibigyang proteksyon sa kasalanang mortal sa takdang araw ang sinumang mananalangin sa umaga at sa gabi ng dasal na ito:

Salamat Santisima Trinidad sa kapangyarihang ipinagkaloob sa Santa Mariang Birhen
Aba Ginoong MariaâŚ...

Salamat Santisima Trinidad sa kaalamang ipinagkaloob sa Santa Mariang Birhen
Aba Ginoong MariaâŚ...

Salamat Santisima Trinidad sa giliw at awang ipinagkaloob sa Santa Mariang Birhen
Aba Ginoong MariaâŚ...

Ang pagiging epektibo ng mga serbisyong ito ikaw ay malaman sa pamamagitan ng kanyang mga bunga.

Ipinangako rin ni Hesus kay Santa Brigida, Santa Matilda, at Santa Isabel ng Unggarya: âSa lahat ng tapat na mananalangin araw-araw sa loob ng tatlong taon, ng dalawang âAma Naminâ , dalawang âAba Ginoong Mariaâ at dalawang âLuwalhati Sa Amaâ bilang papuri sa bawat patak ng Dugong Aking inialay, Aking ipagkakaloob ang mga sumusunod na grasya:

  1. Kanilang makakamtan ang ganap na kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at kasarinlan sa katumbas na parusa
  2. Hindi nila pagdaraanan ang pagdurusa sa Purgatoryo
  3. Kun silaây mamatay bago ang ikatatlong taon, ituturing nagampanan nila ang debosyong eto.
  4. Makakamtan nila ang gantimpala na ukol sa isang taong nag alay ng buhay para sa pananampalataya.
  5. Susunduin at tatanggapin Ko ang kanilang kaluluwa at kaluluwa ng kanilang mga kamag-anak hanggang sa ika-apat na salinlahi.

Mangyaring ibahagi ang mga panalanging ito sa iba